Update maplist in server.cfg
[xonotic/xonotic.git] / key_1.d0pk
2014-12-23 Severin MeyerMerge branch 'master' into sev/xolonium
2014-02-06 Rudolf PolzerAdd the XHub key!