new key_15 = TEST5XYWfX09i5/ekwTd1cJkalvnR3A1AvBlFPijhE0=
[xonotic/xonotic.git] / check-gitattributes.sh
2010-04-26 Rudolf PolzerMerge branch 'master' of ssh://git.xonotic.org/xonotic
2010-04-22 Rudolf PolzerMerge commit 'origin/esteel/ignore'
2010-04-17 Rudolf Polzerfix check-gitattributes script ignoring .git folders
2010-04-17 Rudolf Polzer.gitattributes file