new key_15 = TEST5XYWfX09i5/ekwTd1cJkalvnR3A1AvBlFPijhE0=
[xonotic/xonotic.git] / .gitattributes
2010-04-26 Rudolf PolzerMerge branch 'master' of ssh://git.xonotic.org/xonotic
2010-04-22 Rudolf PolzerMerge commit 'origin/esteel/ignore'
2010-04-17 Rudolf Polzer.gitattributes update for IDE project files
2010-04-17 Rudolf Polzerfix lots of CRLFs
2010-04-17 Rudolf Polzer.gitattributes file